Lelaku Hanyipta Weninging Panembah ing Ayom lan Ayeming Hyang Triniji Suci


"Kawula ngayom wonten ing Hyang Triniji Suci| Kawula ngayom wonten ing Margining Sang Kristus| Kawula ngayom wonten ing patunggilanipun para suci"
Hyang Triniji Suci kuwi sejatine wahyu kawruh suci kang njalari manungsa mangerteni sapa ta Gustining Sarwa Dumadi, iya iku Sang Hyang Widhi. Kudu disebut mangkono supaya manuswa pana marang karsaning Hyang Widhi. Lha mungguh sing dikersakake Gustining Dumadi iya Sang Hyang Widhi kuwi satemene kang kepriye?
Ora hana liya kajaba supaya dimangerteni, diurmati, diladosi tumekane dipepuja dening manuswa mungguh agunge sih katresnane. Jer sejatine Hyang Widhi kuwi katresnan (1 Yoh. 4:8). Kanthi patrap mangkono ingajab katresnane Hyang Widhi bisa ngebeki bumi temah saliring titah raharja. Jumbuh karo iku, manuswa dikersakake supaya luwih dhisik mangerti bab saiba gedhene sih katresnane Gusti Sang Murbeng Dumadi.
Bab kebabare sih katresnaning Hyang Widhi kuwi dadi kawigatene Injil Yohanes kang miterang mangkene ing bebukaning Injile: 
"Ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. Wiwitane Panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda, lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijia kang ora didadekake dening Sang Sabda. Sang Sabda kang kadunungan urip, sarta urip iku kang dadi pepadhanging manungsa. Anadene Sang Padhang nelahi sajroning pepeteng, lan ora kalindhih dening pepeteng iku."
Hana katrangan manawa dhasaring kala purwa kuwi Sang Sabda kang kadunungan urip. Urip kang dikersakake ing kene ora liya yakuwi jejere Sang Roh Suci. Jer Sang Roh kuwi pancen kang maringi urip (Yoh 6:63). Sang Sabda kang kadunungan urip kuwi nunggil karo Hyang Widhi, yaiku Sang Katresnan sejati (1 Yoh 4:8). Lah ing kene dadi cetha manawa dumadining sabarang kalir ing jagat iki merga Hyang Triniji Suci -Hyang Widhi, Sang Sabda, Sang Roh Suci- kang manunggal mbabar katresnane. Kebabaring katresnane Hyang Triniji Suci kuwi kang njalari hana lelakon Purwaning Dumadi.
Kacarita manawa duk rikala semana, nalika bumi sipatira maksih worsuh lan sepi, Roh-Nya Allah angrem mungweng sandhuwuring sagung warih, nulya Sabda-Nya Pangeran kang njalari tumitahing langit lan bumi, jangkep kalawan isen-isening jagat. Wis mesthi kalebu manuswa kang dadi titah minulya amarga cinipta saemper karo citraning Pangeran.
Kanthi kebabare lelakon Purwaning Dumadi kang kaya mangkono, cetha saiba Gustining Dumadi kuwi duwe pangarep-arep gedhe tumrap manuswa. Hyang Widhi ngersakake supaya manuswa masesani tumitah liyane (Purwaning Dumadi 1:28). Bab iki bisa ditegesi yen sejatine mono, hanane Gusti Sang Murbeng Dumadi ora bisa pinisahake klawan manuswa. Lire, manuswa kodrate pancen dadi titah mulya amarga kajaba mirib gambaring Hyang Widhi, uga sinebul ambeganing urip. Hana dayaning urip kang manggon ing angganing manuswa kang njalari bisa misesa titah liyane.
Eman, amarga kahanan apes (dosa) kang milut atine manuswa, njalari titah kang minulya iku koncatan kamulyaning Pangeran (Rum 3:23). Keapesaning manuswa kuwi kang njalari anane pati. "Awit pituwase dosa iku pati... (Rum 6:23)"
Banjur kepriye supaya kamulyaning Pangeran kuwi bali maneh cumondhok ing anggane manuswa? Supaya pati ora nguwasani manuswa, temah nduweni urip langgeng?
Yohanes titis anggone nyurasa kahanan. Gustining Dumadi kersa manjalma dadi manuswa lantaran Sang Sabda. Lah iki kang diarani miyak kekeraning ngaurip srana rawuh ing jagat. Sang Sabda kang kadunungan urip lan tansah tetunggilan karo Hyang Widhi kuwi kepareng dadi manuswa sarta cumondhok ing antarane manuswa. Mangkene katrangane Injil Yohanes:
"Anadene Sang Sabda wus dadi daging sarta makuwon ana ing antara kita, lan aku wus padha nyawang kamulyane, iya iku kamulyan kang kaparingake marang Panjenengane kang jumeneng Putrane ontang-anting Sang Rama, kang kapenuhan ing sih-rahmat lan kayekten."
Sapa nyana manawa Gustining Dumadi iku kersa cumondhok ing papan kang winates satata papan lan wektune, srana tumedhak ing donya ngagem sipating manuswa kang ingaran Yesus Kristus. Kamangka donya iki sipate ora langgeng. Padha karo manuswa kang winates ing umur.
Kena apa dene Hyang Widhi kang asipat langgeng kepareng tumedhak satata jalma manuswa kang winatesan ing kalamangsa? Lah iki kang diarani katresnan. Dhemi baline kamulyane manuswa, kudu ana lelabuhane katresnan kang bisa natas blengguning mangsa kala. Jer katresnan kuwi asipat langgeng (1 Kor 13:8). Mung srana katresnan suci kang bisa njalari manuswa bisa nampa sih rahmat lan kamulyan. "... balik sih-peparinge Gusti Allah iku urip langgeng ana ing Sang Kristus Yesus, Gusti kita. (Rum 6:23)"
Yesus Kristus pancen manuswa kang winates ing umur. Seda jalaran pinenthang ing Golgota Ardi. Ananging poma kaki dipun eling, sedane Yesus Kristus kuwi mbabarake sejatining katresnan. "Ora ana katresnan kang gedhene ngluwihi katresnaning wong kang ngetohake nyawane kanggo nglabuhi mitra-mitrane." Mangkono keterangane Injil Yohanes.
Supaya gampang dimangerteni dening manuswa, Sang Sabda anggone rawuh uga mawa cara satata jalma manuswa kang lair srana guwa garbane wanita. Kenya Dewi Mariya piniji dadi ibu tumraping Yesus Kristus panjalmane Sang Sabda. Mula Dewi Mariya nggarbini lantaran Roh Suci, murih Sang Sabda miyos ing jagat. Kanthi cara mangkono ing pangangkah supaya para manungsa gampang anggone nyetitekake panjalmane katresnan sejati. Amarga dadi manuswa kang kersa makuwon ing tengahing jagat pasrawungan.
Nanging apa kang kadadean ing pasrawungane Yesus karo manuswa liyane ing jaman semana? Pranyata kudu nampa ukum nganti nemahi tiwas srana kapentheng ing kajeng laknat. Begja dene para pandhereke bisa negesi prakara kuwi lantaran limpating pangulir budi. Kaya wong kang kaparingan wahyu, banjur bisa mangerti yen prastawa salib kuwi mujudake lelakon lelabuhane katresnan. Ceples temen kang tinulis ing Injil Yohanes:
"Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng."
Merga lelabuhane katresnane Sang Sabda kang kaya mangkono, Hyang Widhi kepareng paring kanugrahan Roh Suci marang para jalma kang kasdu percaya marang Sang Putra. Para jalma iku sabanjure dadi golongane wong kang ingaran patunggilane pasamuwan suci.
Lah, panyurasa kang kaya mangkono iku kang handayani lelaku hanyipta weninging panembah ing sangisore mustika sanjata Cakra lan Pasupati ing Greja Karangjoso. Lakuning panembah disranani sikep pasrah jiwa raga marang pangayomane Hyang Triniji Suci, Margining Sang Kristus lan Pasamuwan Suci.
"Kawula ngayom wonten ing Hyang Triniji Suci| Kawula ngayom wonten ing Margining Sang Kristus| Kawula ngayom wonten ing patunggilanipun para suci"
neng...
ning...
nung...

Komentar