lara mumet


Sepisanan iki lagi ngalami mandan suwe tilik neng poliklinik kejiwaan. Ngepasi nderekke ibu ameh priksa. Wong ora tau lara tur ya rada alergi karo rumah sakit, mula rada bingung carane. Rekae mono ya budhal manda awan. Ning wis dicritani menawa antrine mesthi wis bacut okeh. Mula jam 09.00 WIB njut nyoba telpun kanca njaluk tulung diantrekke nomer priksa. Tibake bener, jam semono wis kudu tampa nomer antri 400. Badalaa...mangka durung mangkat.

Mancal gas rindik-rindik bareng bojo, nderekke ibu neng RSU Wonogiri, kang saiki katelah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso. Jam sepuluh tekan enggon lan rikat nonton antrian. Wis tekan nomer rongatusan seket, mula timbang nunggu banjur sarapan soto neng Koperasine Karyawan RSUD kono. Tibake padha wae, akeh menu kang tinulis ning tetep sing sumadya mung soto. Mula ya saanane disamber katimbang mengko pinuju antri nganti sore, banjur keluwen.

Jan-jane nomer antrian kuwi pancen okeh. Ananging uga wis dicawisi loket cacah pitu sing ilir antrine. Saben-saben ana nomer kang disebut, jinangkepan nomer lokete, enggalan nomer urute maju. Tur maneh pancen uga akeh poliklinik kang dituju. Dadine kepara cepet menawa kabeneran poline ra patiyo kebak pasien. Aku dhewe ndaftarke ibuku ana poliklinik Kejiwaan. Awit pancen ibuku keweden banget menawa wis wancine surup. Rumangsane ana kang ngancam uripe.

Nomer patangatus disebut, enggalan aku mlayu nuju loket nomer loro. Mung ngathungke KTPne Ibu, banjur ndak tinggal sawetara, nunggu diundang maneh. Udakara 10 menit wis diundang dikeki kartu priksa permanen kwitansi lan stiker umbyuk tulisan asmane Ibu. Kartu priksane permanen, kaya model KTP lan ATM, werna abang putih, ladalah...gambare malah pak Jekek pa Bupati Wonogiri...hahaha. Mbayar neng kasir telung puluh ewu kanggo pendaftaran banjur nuju poliklinik Kejiwaan ana ing lantai 3.

Tibake ana nduwur wis okeh sing antri. Werna-werna piyayi wis tumplek blek ana kana. Aku dhewe banjur semlengeren, nyawang piyayi-piyayi singa ana kana. Rumangsaku kabeh padha normal kabeh. Dadi kleru menawa klinik kejiwaan kuwi isine wong kang edan, kaya pamawase sawenehing uwong.

Ora nganti setengah jam Ibu wis ditimbali. Diadhepi asisten dokter Kejiwaan, disuwuni pirsa werna-werna. Sinambi nyatheti diagnosane, si asisten ya tetep nggenahke apa kang dirasakke Ibu. Bubar kuwi banjur didhawuhi metu sedela. Setengah jam sabanjure nembe pak dokter Romly wiwit ndangu Ibu. Aku ya rekake melu-melu urun rembug lan nyuwun pirsa bab apa-apa kang perlu. Sinambi uga nyatet kan nitipriksa laporane si asisten, pak dokter uga ngendika sithik-sithik menawa kang dialami Ibu kuwi dijenengke gejala waham, lan ana bibit dismentia syndrom. Wah...jian ramudeng aku bab kuwi, ning mesthi mengko arep tak googling ben melu sithik-sithik ngerti. Bareng wis kabeh cukup, banjur dokter maringi resep obat kanggo Ibu. Sinambi weling karo aku, bab obat kuwi diparingi sing dosis rendah lan tetep mbudidaya supaya Ibu sering dijak kumpul-kumpul bebarengan karo kang sebabag umure.

Sasuwene kumpul-kumpul nunggu neng poliklinik Kejiwaan aku sinau bab kang okeh. Ana siji kang ndak gatekake nemen. Ana bocah nom watara lulusan SMP kang uga dadi pasien. Dikancani ibune lan kangmase kang wis udakara dewasa, malah mbokmenawa wis omah-omah. Dene bocah kang dadi pasien kuwi pancen mesakkake kahanane. Mripate kaya kosong, praupane kaya wong bingung. Bola-bali ora jenjem lungguh ana ing kursi tunggu. Lendhetan ibune malah sok-sok uga nyelehke sirahe ana ing pangkone ibune. Eloke, aku ngrasakke menawa pancen carane ibune matrapi anake kuwi mau kebak ing tresna. Rikala anake nyelehke sirahe ana ing pangkone, si ibu kuwi ngelus-elus rambute anake kanthi sabar. Praupane tetep sumringah. Hambok menawa ndridil anggone sinambi ndongakke anake kang lagi lara. Sithik wae ora ana rasa isin utawa keganggu bab patrape si anak. Beda karo kangmase kang rada risi nyawang adhine kang lagi lara kuwi. Aku dhewe ngrantes ngrasakke bab kuwi. Kaya dene dikampleng nganggo palu gandhen sirahku, dene katresnan iku sanyatane ora mawang kahanan. Kaya dene salumrahe wong

Komentar