Khotbah Minangka Situs Kanggo Mandeng TatuApa hana khotbah kang maujud minangka situs kanggo mandeng tatu? Jer sejatiné wong kang nglumpuk ing sakupengé mimbar kaé, ora kabéh wong mung butuh ger-geran merga krungu khotbah sing lucu. Ora kabéh wong mung kepéngin turu nalika krungu khotbah kang gawé nglangut.

Liré, upama khotbah bisa maujud minangka situs kanggo mandeng tatu, mesthi bisa kanggo wong-wong kang nandhang tatu bisa mara. Mara kanggo mandeng tatuné sakatogé. Kanthi ancas bisaa pikantuk papan kanggo lèrèn. Kanggo lerem sauntara. Luwih-luwih tumraping wong kang tatuné arang kranjang.

Khotbah kang kaya mangkono mbok manawa wenang ingaran khotbah kang ngraga. Ing tembung kang luwih ndesa diarani 'embodied preaching'. Khotbah kang duwé raga kanggo ngulungaké asta tumrap wong-wong kang nandhang tatu. Asta kang bisa kanggo ngrangkul tumekaning mblebeti tatu sing arang kranjang kaé. Khotbah kang tumandangé kaya priyayi luhur saka Samaria.

Apa hana khotbah kang mangkono iku? Khotbah minangka situs kang mratélakaké bela rasa tumekané ngwénéhi papan pangrantu kanggo tatu-tatu mratélakaké pasambaté? Khotbah kang ora mrasetyakaké tumekané mesthèkaké pikantuk pepulih saka Gusti Allah. Ewa semana tetep ngwénéhi papan pangrantu kanggo nangis bebarengan, amarga Gusti Allah nunggil ing antaraning wong-wong kang nandhang tatu iku. Amarga Panjenengané kuwi Sang Imanuél. Allah kang manjalma dadi manungsa kang duwé raga. 

Khotbah kang kaya pratélan ing ndhuwur kepéngin nyethakaké pangandikané Injil Yohanes, yèn sanyatané:
"... Sang Sabda wus dadi daging sarta makuwon ana ing antara kita, lan aku wus padha nyawang kamulyane, iya iku kamulyan kang kaparingake marang Panjenengane kang jumeneng Putrane ontang-anting Sang Rama, kang kapenuhan ing sih-rahmat lan kayekten."

Pancén, khotbah mono magepokan klawan tembung. Sawijining juru khotbah mesthi nglairaké tembung-tembung supaya dipirengné déning umat. Pitakonané, saka ngendi lairé tembung-tembung kuwi? Khotbah kang ngraga lair saka 'begawan cipta wening'. Istilahé ing tembung manca: proceeding from silence. Khotbah kang lair saka 'begawan cipta wening', wenang ingaran Sabda yang cinuwil-cuwil kang sabanjuré ditampa déning para wong kang nandhang tatu. Sawijing panampa kanthi kebak pangrasa lan panyurasa, satemah nampa panduman saka Kratoné Swarga. 

Yén kepareng nyurasa manéh, pancen kang ingaran khotbah kang ngraga, embodied preaching, isih adoh karo sawijining khotbah kang katelah khotbah jangkep. Jer jangkep mono tegesé pepak. Khotbah jangkep pancén khotbah kang pepak. Apa-apa hana. Mula yen nyurasa bab khotbah kang ngraga, durung paja-paja katandhing klawan khotbah jangkep. Duh, malah dadi mak klakep, gara-gara khotbah jangkep.

Komentar

Posting Komentar