Widji Astuti


Critané Widji Astuti béda karo critané Widji Thukul. Bojoné Sipon wis bisa ndudut kawigatèné sawetara priyayi, mbok manawa durung mangkono kanggoné Widji Astuti. Durung akéh kang mangerti mungguh kepriyé kebabaré Widji Astuti.

Mulane, mangerti luwih dhisik tegesé Widji Astuti kagalih prayoga. Widji tegesé winih, déné Astuti tegesé pamuji. Widji Astuti kanthi mangkono kepèngin nerangaké hanané winih pamuji kang kudu sinebar ing jagating urip bebrayan agung.

Luwih manèh kanggoné Pasamuwan Suci. Thukule wiji astuti dadi wigati murih kridhaning pangabekti sangsaya handayani. Jer adegé Pasamuwan Suci mangkono duwé ayahan mirunggan. Nglestarèkaké mbabar pakaryan kawilujengan kaya kang wus katindakaké déning priyayi ndésa kang cinandra gondrong saka Nazarèth.

Carané mbabar uga ora bisa ngawur. Amarga merlokaké ngélmu kang bisa mangerti mobah mosiking jaman. Kurang luwihé kaya kang déning Romo Dick Hartoko swargi ingaran 'tanda-tanda zaman'. Liré, tanpa mangertèni luwih dhisik pratandané jaman nganti roh jamané, mokal kelakoné Pasamuwan Suci ngemban timbalan kanthi sembada.

Mula, kanggo ngemban prakara mangkono kuwi, thukul lan ngrembakané wiji astuti dadi luwih déning wigati. Tanpa hanané pamuji tumrap priyayi gondrong saka Nazarèth apa kang katindakaké Pasamuwan Suci bakal muspra tanpa guna. 

Lha kepriyé yén para agul-agulé Pasamuwan Suci mung golèk kepénaké dhéwé, mung nguja fasilitas pribadiné. Ngerti wargané pasamuwan ngos-ngosan kaya jaran wesi two stroke munggah Tunggangan, lha kok isih téga nuntut undhakaning prabéya kang tan kinira-kira. Edian njaran goyang temenan!

Mula to mula, aja dhemen nglalèkaké mangastuti marang priyayi gondrong saka Nazarèth. Jer patrap mangastuti kang mangkono iku mujudaké laku kasukman kang kudu kanthi telatèn lan taberi katindakaké déning agul-agulé Pasamuwan Suci.

Kridaning mangastuti kuwi perlu disranani kanthi lelaku kasukman. Thomas à Kempis mrenahaké patraping batin kang mangastuti iku ing buku Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus. Patrap batin kang nuwuhaké widji astuti ing telenging ati. Widji kang njalari agul-agulé Pasamuwan Suci nduwèni kekendelan kanggo ngadhepi para asu ajag kang murang sarak. 

Tandhané yén widji astuti kuwi wis thukul ing ati ketitik ing patrap batin kang wus bisa masrahaké nyawané marang pepundhèné. Kaya déné Radén Abimanyu kang nduwèni kekendelan ngadhepi gelar perang Cakrabyuha anggitané Guru Durna ing palagan Kurusétra. Abimanyu wus ngantepaké dhiri wani dadi tumbalé Bharatayudha Joyobinangun dhemi kaunggulané pepundhèn Pandhawa.

Mbok manawa, Abimanyu mangertèni banget surasaning Pangandika Suci kang mangkéné:
"Sapa kang nresnani nyawane, iku bakal kelangan nyawane, nanging sapa kang ora nresnani nyawane ana ing donya iki, iku kang bakal ngrumati nyawane kanggo urip kang langgeng."Komentar