PENGKHIANAT


Ing bebrayan (masyarakat) apa lan endi wae, mesthi ana pengkhianat. 
Pengkhianat kuwi wong kang sajatine mbalela nanging ora ketara, ngerti-ngerti wis gawe bubrahing bebrayan, bangsa, negara, lsp. Pengkhianat kuwi wong kang nyuduk keris marang pemimpin nanging saka mburi, dheweke nglimpe mula pemimpine ora weruh, ngerti-ngerti pemimpine kuwi mau wis gudrah getih lan sidane tiwas. 
Dina-dina ing Minggu iki, umat kristiani ngriyayakake sangsara, seda lan wungune Sang Yesus. Saben ana riyaya ngono kuwi mesthi uga disebut anane pengkhianat. Pengkhianate kuwi Yudas Iskariot kang ngedol gurune, yaiku Sang Yesus.
Ing pewayangan, ana tokoh jenenge Sengkuni. Patih ing negara Hastina, kang diratoni dening prabu Duryudana. Sengkuni kuwi sajatine pamane Duryudana dhewe. Minangka patih, apamaneh ya pamane dhewe, Duryudana percaya marang apa wae pituduh lan pamrayogane Sengkuni. Ketoke Sengkuni kuwi tresna lan setya marang Duryudana lan negara Hastina. Nanging sajatine kabeh pituduh lan pamrayogane Sengkuni marang Duryudana kuwi njlomprongke, lan ya jalaran Sengkuni kuwi mula Hastina wusanane dadi bubrah, kudu kelakon ana perang Bratayuda.  Sanadyan ketoke tresna marang negara Hastina, nanging sajatine Sengkuni kuwi malah ngrusak negara Hastina. Tumindak lan kelakuwane Sengkuni kuwi sabenere ya pengkhianat.
Ora kabeh wong kang ngaku tresna marang bangsa lan negara Indonesia, kuwi mesthi bener-bener wong kang tresna marang bangsa lan negara Indonesia. Isa klakon sajatine malah dadi pengkhianat. Ketoke omongane nengsemake nanging sajatine yen dituruti malah ngrusak, mbubrah bangsa  lan negara Indonesia. Para koruptor, pejabat sing nyolongi malah ngrampog kasugihane bangsa lan negara, sapa wae kang ngrusak alas gedhe ing Indonesia iki, sapa wae kang ngrusak lingkungan ing Indonesia iki, sajatine klebu pengkhianat. Mengkono uga kang mbubrah bangsa lan negara kanthi pawadan agama, suku, ras, lsp kuwi sajatine ya pengkhianat tumrap bangsa lan negara Indonesia. La wong bangsa lan negara iki dilabuhi kanthi toh raga, nyawa, kulawarga, bandha dening para pejuang, la kok malah dirusak, dibubrah jalaran kepentingan pribadi utawa golongan. 
Prayogane ora usah mengo nggoleki sapa ta kang dadi pengkhianat bangsa lan negara Indonesia, nanging mawas dhiri lan nyingkiri sakabehing tumindak lan kelakuwan kang bisa njalari rusak apamaneh bubrahe bangsa lan negara Indonesia.
Suk taun ngarep, taun 2019, arep ana pilihan pemimpining bangsa lan negara Indonesia, to. Prayogane milih kanthi kebak ing tanggung jawab. Milih pemimpin sing pancen tresna temen-temen marang bangsa lan negara Indonesia. Aja nganti kleru, malah milih wong kang sajatine pengkhianat. Ketoke tresna nanging sajatine malah mung ngrusak lan mbubrah bangsa lan negara Indonesia.

(gambar diambil dari google)

Komentar