Ngrengkuh Pejah, Nggayuh Sumarah


Jejering homili suci ing dina Jemuwah Adi, ing Taun Liturgi B, 30 Maret 2018 saka LPP Sinode GKJ lan GKI Jateng "Ngrengkuh Pejah Kanggé Nggayuh Kamulyaning Gesang". Juntrungé banjur kepriyé? Prayoga yen kasurasa sinambi nyawang wit karahayon kang tumanem ing Golgota Ardi.

Ngrengkuh pejah tegesé ngrangkul pati. Kamangka pati kuwi nggegirisi kepara medèni. Akéhé wong bisaa oncat saka pati. Aja kongsi adu arep karo si pati mau. Lah, banjur kepriyé mungguh bisané ngrengkuh pati?

Pranyata mung Yesus kang wani ngrengkuh pati. Pati kang nggegirisi diadhepi. Rajané pati waé dilurug kanthi ijén tanpa bala. Arep ngejak bala kepriyé yén hanané mung cah ngantukan. Lha kaé Simon, Yohanes lan Yakobus. Dijak lèk-lèkan malah nglipus patrapé kaya wong keturon énéng nggréja. Yungallah tenan, to?

Mulané aja maido nalika Yesus anggoné nglurug madeg Panembahan Sénapati Katresnan diayahi kanthi ijén tanpa rowang. Nyatané ing Ngarsané Sang Panembahan Senapati Katresnan, Ratuning Pati ora duwé daya apa-apa. Kepara, rupané pati kang nggegirisi dipaési dadi sulistya ing warna. Ibaraté Dewi Arimbi nalika pinaésan déning Dewi Kunti. Arimbi kang mauné raseksi kang nggilani dadi sulistya ing warna marga katresnané Dewi Kunti minangka ibu maratuwa. 

Iku kang diarani ngrengkuh pejah, ngrangkul si pati. Liré, pati mung bisa dikalahaké kanthi katresnan. Kanggoné wong Kristen iki wigati. Amarga, wateké katresnan iku kejaba suci iya langgeng. Mula, to mula. Aja pisan-pisan nyepèlèkaké kanugrahan katresnan kang kaesokaké déning Sang Roh Suci iya Rohing Katresnan nalika nampa Sengkeran Baptis Suci. Jer ing baptisan kuwi, katresnan kang asipat langgeng katanem ing anggané wong percaya.

Péngetan Jemuwah Adi saora-rané ngèlingaké marang kekeraning percaya kang kaya mangkono kuwi. Yén kanggoné wong percaya, ngrengkuh pejah pancen katujokaké kanggo nggayuh sumarah. Jer sumarah mangkono mujudaké pucaking gunung katresnan. Wong kang bisa sumarah wenang ingaran cedhak karo swarganing urip. Wong kang wus sumarah ora wedi manéh marang wewayanganing pati. Luwih manéh si pati kuwi wus hana ing tangané Ki Dhalang Ruwat Laknat, iya Gusti Yesus Kristus Sang Pamartané Jagat kang wus maési si pati dadi sulistya ing warna.


Komentar

  1. haha...
    tetep ngantuk nek gur maca niki. kudu nekseni lehe wayangang..hihihi

    BalasHapus

Posting Komentar