mandeng
Mandeng kuwi ndeleng kalawan tumemen tanpa kedhep. Wong sing mandeng kuwi adate amarga rasa gumun lan kesengsem. Kaya ta ndeleng kenya sing ayune ngungkuli Dian Sastro... amarga rasa gumun, banjur dipandeng trus nganti lali anak bojo.

Kotbah Minggu iki nyaritaake bab nabi Musa kang kadhawuhan gawe rerekan ula lan banjur kapanjer ing cagak. Sapa sing mandeng rerekan ula iku bakal mari saka wisa ula mandi sing nyokoti bangsa Israel lan lestari uripe. Bangsa Israel didhawuhi mandeng ula tembaga sing kapanjer neng pucuking cagak. Lha apa ula tembaga kuwi sekti? Yen miturut pamawasku, mandeng ula tembaga kuwi ateges mandeng neng dhuwur. Ula tembaga sing kapanjer ing cagak kuwi panggonane ana dhuwur. Dadi nalika mandeng ula tembaga, bangsa Israel kadhawuhan mandeng apa kang ana ing ndhuwur, yaiku Gusti Allah. Mula bukane lelakon iki, kawiwitan saka panggrundele bangsa Israel nalika ora sabar mlaku ana ing ara-ara samun. Bangsa Israel nesu amarga Gusti Allah nuntun ing panggonan sing garing, ora ana roti lan banyu. Amarga panggrundel iku,Gusti Allah paring pepenget lumantar ula tedung sing nyokoti bangsa Israel. Mandeng ula tembaga kuwi pinangka wujud pamratobat. Bangsa Israel sing ndangak, mandeng ing mega, eling bab kuwasa lan katresnane Gusti sing njalari lestarining urip, lan ngakoni manungsa kuwi ringkih lan kebak dosa.

Ana kekidungan mangkene... srana mandeng salib ing Sang Kristus Gusti salir tyang darbe gesang yekti. Salib kuwi dipandeng! Ora mung dideleng, dilirik, dipleroki, diinjen, nanging dipandeng! Disawang kalawan tumemen lan rasa gumun tumrap pakaryan lan pangurbanane Sang Kristus. Semana uga ing bab ngibadhah lan ndedonga. Mripat kasukman kuwi kudu mandeng neng ngarsane Gusti. Nalika ibadah prayogane ora mikirake memean sing durung dientas, nanging ngenerake ati ing ngarsane Gusti kalawan tumemen! Mulane ana istilah “sursum corda”, ajakan supaya umat ngenerake manah ing ngarsane Gusti sadurunge mlebu ibadah Ekaristi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! Mandenga Gusti Allah!! Yen wis diajak mandeng ya, ayo mandeng! Ora krusak-krusek dolanan hape pas lagi ngibadah. 

Piye...? Pilih mandeng Gusti apa pilih kecokot ula?

Komentar