KACANG LANJARAN


Ana unen-unen "kacang mangsa (mokal) ninggala lanjaran"  kang tegese, anak iku mesthi niru wong tuwane, mirunggane bapake.
Piwulange wong tuwa kang wujud pitutur, pituduh, pepali (larangan), lsp lan tumindak, tuladha, lsp iku digateke, tumanem ing ati lan pikiran, mula uga ditindakake.  
Kacang mangsa (mokal) ninggala lanjaran kuwi maknane, isa saka sisih wong tuwa, yaiku wong tuwa kudu bisa menehi piwulang lumantar omongan lan tuladha srana tumindak kang becik, luhur, mulya, temah anak kagulang, kedhidhik nglakoni tumindak becik, luhur, mulya. Uga isa saka sisih anak, yaitu anak, cah enom, iku kudu nggatekake lan nglakoni piwulang, sakabehing ngendikane wong tuwa, sarta tuladha srana tumindak kang becik, luhur, mulya.
Anak iku ora kudu anak kang lair saka guwa garbane simbok, turune bapak, nanging uga bisa anak kang ateges murid, utawa pandherek (Indonesia: pengikut). Anake Bung Karno, contone, iku ora mung anak-turune Bung Karna saka garwane Bung Karna, nanging sapa wae kang dadi murid lan pandhereke Bung Karno. Sing pancen kanthi sengaja, lan suka-rila nglakoni piwulange lan tuladha kang ditindakake Bung Karna.
Murid utawa pandhereke guru, kyai, ustadz, pendhita, lsp iku uga isa disebut anak.
Wong kang agamane Kristen iku uga isa disebut pandhereke Gusti Yesus, malah kang kewentar disebut putrane Allah. Apa kabeh wong kang agamane Kristen iku padhereke Gusti Yesus temenanan, utawa putrane Allah temenanan? Ya, Ora!!! Pandhereke Gusti Yesus, putrane Allah iku mung wong kang nindakake piwulang lan tuladha kang ditindakake Gusti Yesus, utawa sakabehing prakara kang dikersakake dening Allah.
Ngono kuwi uga kanggo umat agama liya. Sing penting dudu, ngakune apa, ning tumindake kepriye. Mula bener lan pener panganggep lan sikepe wong ndesa, kandhane: "agami niku sami mawong, sing  penting tumindake" Maksude, dudu nganggep kabeh agama kuwi padha, nanging duwe utawa ngrungkebi agama apa wae, ya sumangga, sing penting tumindake kapriye, apa ya nglakoni tumindak becik, luhur, mulya? Buktine anak, murid, pandherek, ngrungkebi (Indonesia: pemeluk) agama kuwi neng nggon kelakuwan, tumindak, pakarti, budi pekerti. Yaitu cocog karo piwulang lan patuladhane panutane, pemimpine, nabine. Kaya kacang sing ngetutke lanjarane

Komentar