jodho

foto doc. Falcon


Crita bab jejodhoan kuwi pancen kerep nengsemake ati. Mulane akeh dongeng bab jejodhoan kang ditulis dadi novel, digawe sandiwara, nganti digawe film. Crita bab jodho kuwi ora bakal ana enteke lan mesthi wae payu didol. Kaya film remaja sing lagi wae dadi rerasananing wong akeh, Dilan 1990. Yen mangsa sadurunge ana pasangan Rangga – Cinta sing dadi idola nom-noman tahun 2000-nan, saiki ana pasangan Dilan – Milea sing digandrungi nom-noman jaman now (sinaosa novel Dilan kuwi metune sadurunge film AADC digawe). Suk mben ya mesthi bakal ana maneh pasangan sing digandrungi lan didadekake idola.

Jodho kuwi pancen pilihan. Ana wong sing milih jejodhoan, ana wong sing dijodhokke (sing milih jodhone wong tuwa), nanging uga ana wong sing milih ora jejodhoan. Kabeh mau padha apike. Sinaosa Gusti ngendika “ora prayoga yen manungsa iku ijen bae”, nanging ora ateges kabeh kuwi kudu jejodhoan. Gusti ngendika kaya mangkono amarga mirsani kewan-kewan kabeh uwis duwe jodho, nanging manungsa kae kok nglangut... ijen... yen masuk angin lha terus sing ngeroki sapa? Sing nggawekake kopi sapa? Banjur dikaryakake rowang kang sembada kang dadi jodhone. Kuwi crita mula bukane jodho. Nanging aja langsung nganggep yen ora jejodhoan kuwi ora prayoga. Sing milih jejodhoan nanging ora nandukake tresna maneh marang bojone lan brayate dadi mala kuwi akeh banget. Semana uga sing milih ora jejodhoan nanging uripe tentrem rahayu lan dadi berkah ya akeh. Kabeh kuwi gumantung karo sikep kita.

Wong Jawa mastani “garwa” sing tegese sigaraning nyawa. Jodho kuwi sigaraning nyawa. Yen lagune Dhani kae Separuh Nafas. Tegese nyawaku iki (tumraping wong kang jejodhoan) mung separo. Separone maneh ana neng nggone bojoku. Dadine gelem ora gelem kudu nyawiji. (Lha ning kok Dhani kae malah ninggalke bojone ya? – ups... rasah ngurusi urusane wong liya!) Jejodhoan kuwi pinangka amanah sing kudu dijaga murih bisa lestari. Jejodhoan kuwi pancen abot... yen kuwat dilakoni ning yen ora kuwat, aja ditinggal rabi.

Tembang Asmaradana kang nelakake jodho kuwi kanugrahan saka Gusti (Purwaning Dumadi 2)


Manungsa keli ing sepi
ngorong marang asih tresna
Gusti pirsa pasambate
Saka igane manungsa
cipta rowang sembada
Dadia jodho kang tinemu
urip langgeng ing katresnan

Komentar