ENTEK AMEK, KURANG GOLEK

 

Wong kuwi yen lagi kasmaran, utawa jatuh cinta  padha kahananing atine karo wong kang lagi  gething.  Mesthi entek amek, kurang golek.

Wong kang lagi kasmaran, mesthi ngalem bana wong kang dikasmarani kuwi. Pangalembanane sundhul langit. Apa wae sing diomongke, apik utawa ala, lan apa wae sing ditindakake, bener utawa luput kabeh dialem bana. Kanggone wong kang lagi kasmaran kuwi kabeh mung sarwa apik. Sasat wingka utawa cuwilan kentheng wae katone kencana, emas. Pangalembanane kuwi entek amek, kurang golek. Tegese nganti kentekan tembung kangge mratelakake pangalembanane kuwi mau.

Kosok baline wong kang gething kuwi sabarang kalir kang diomongke lan ditindake dening kang digethingi mung sarwa ala, kleru, luput, salah. Wong kang digethingi kuwi mau tansah dicacadi wae. Panacade ya entek amek, kurang golek. Unen-unene njengking kleru, mledhing salah. Pindhane kencana ning katon wingka.

Saben uwong kuwi ya mesthi ana kurange, utawa cacade, ning ya ana kaluwihane.  Cacade utawa kekurangane aja ditutupi, ning kaluwihane ya aja didhelikake. Kepara uwong kuwi mau dibantu, supaya cacade utawa kekurangane isa disuda, dene kaluwihane saya dituwuhake temah ngrembaka. Contone, Jokowi wis dipilih dadi presiden. Yen digoleki cacad utawa kurange  ya mesthi ketemu. Apamaneh yen sing nggoleki cacad utawa kurange kuwi wong sing gething marang Jokowi. Entek amek, kurang golek anggone nacad. La yen mung tansah dicacadi wae, pambudidadyane Jokowi dialang-alangi malah diganggu ben cabar, utawa ora klakon, trus kapan Indonesia isa maju. Kepara Jokowi dibantu, diewangi, sinambi mrayogakake supaya cacad utawa kekurangane saya suwe saya suda. Kosok baline, Jokowi aja banget-banget dipepuja  kaya-kaya sasat tanpa cacad. Pancen ana apike, ana kaluwihane, ning ya ana cacade to.

Ora mung waton nacad, ning ya ora banget-banget memujane (waton muja kanthi ngawur kaya babi wuta), kuwi sikep lan tumindak kritis. Yen nyaruwe utawa ngritik ya kanthi wewaton, ora mung waton ngawur. Yen ngalembana ya mengkono uga. Pancen ana bukti nyatane kang pantes dialembana. Wong kang kritis kuwi sing didhukung, dibantu, diiloni dudu uwonge nanging tumindake kang apik lan bener. Yen marang Jokowi sing didhukung, dibantu, diiloni dudu Jokowi-ne nanging tumindake Jokowi, pambudidayane Jokowi anggone ngudi supaya bangsa lan negara Indonesia maju lan saya maju.

Yen ora nduweni sikap kritis kuwi mau, isa klakon nalika kepencut anane mung tansah ndhukung, mbelani, melu ing bab apa wae. Sasat nyeblung sumur wae ya dietutake. Nanging yen wis ora seneng, trus disingkang-singkang yen isa malah dipateni sisan. Kaya-kaya dadi banyu emoh nyawuk, dadi godhong emoh nyuwek (embuh nek dadi dhuwit dijupuk apa ora).  Nanging yen nduweni sikap kritis kuwi mau, tanduke pas utawa pener, saora-orane umpan papan (relevan)


Komentar