ANUT GRUBYUK

 

Tukiman bali mulih nyang desane lan crita yen dheweke melu shuting film, lan entuk bayar lumayan. Kanca-kancane ing desane sing umure padha dheweke kagum dene Tukiman isa entuk kabegjan yaiku melu shuting film, tur entuk bayar lumayan. Pancen Tukiman klebu bagus rupane, lan resik pakulitane. Sing satenane Tukiman dipilih bareng karo wong akeh liyane dadi figuran. Yen neng pentas wayang uwong utawa ketoprak figuran kuwi disebut bala dhupakan. Dudu pemain utama, nanging klebu penting, sebab yen ora ana bala dhupakan pentase ora ketok urip. Yen ora ana figuran film-e ora wutuh kaya kahanan sanyatane.

Emane ana ing urip padinan, ing kahanan sanyatane, akeh wong kang seneng dadi figuran, wis marem dadi bala dhupakan. Diopahi 50 ewu rupiah tambah sega wungkusan siji, dikon melu dhemonstrasi ya mangkat. Melu bengak-bengok, ngacungke tangan, kemringet, kesel bareng ditakoni sajane iki dhemo apa to? Wangsulane "ya embuh, aku mung melu wae kok" Tumindak ngono kuwi sing disebut anut grubyuk.

Yen ana pemilihan umum, wong sing gelem nampani dhuwit ing "serangan fajar" lan milih calon sing menehi dhuwit akeh, kuwi ya klebu wong anut grubyuk.

Wong anut grubyuk kuwi ajine mung padha karo opah utawa bayaran mau. Dadi sajatine ajining uripe wong anut grubyuk kuwi murah banget. Apamaneh, wong anut grubyuk kuwi mesthi dimanfaate dening wong kang duwe kuwasa, utawa duwe dhuwit, lan mesthi duwe kepentingan kanggo dhiri pribadine wong kuwi dhewe. Wong anut grubyuk kuwi mung alat. Cethane, ajine wong anut grubyuk kuwi dudu menungsa nanging alat, barang kang isa digunakake kanggo apa wae manut sing nguwasani, yaiku sing menehi opah, utawa sing mbayari mau.

Ndilalah nganti tekan wektu saiki iki, ing masyarakat lan bangsa Indonesia  sing kelakon isih hukum "asu gedhe menang kerahe" tegese sapa sing paling kuwasa kuwi sing menang. Dudu apa sing bener, sing adil, sing mulya sing dijunjung nanging sing banter bengokane, sing galak tandange, sing kuwat dhesekane, yakuwi sing menang lan klakon apa wae kekarepane.

Wong sing ora gelem anut grubyuk mesthi kijenan. Ora duwe kanca, malah dimungsuhi wong akeh, ya sing dha anut grubyuk kuwi. Nanging wong kang ora anut grubyuk kuwi sing duwe kaantebaning ati, kencenging pikir, kuwating niyat. Ora keguh dening panggodha anut grubyuk. Sanadyan mung dhewekan, lelawanan karo arus kang nembe tumindak, nanging ora wedi. Teguh ing tekad, nadyan rekasa lan angel nanging tetep dilakoni. Nadyan mung dhewekan nanging ora wedi. Wong kang duwe anteping ati, kencenging pikir, kuwating niyat ngono kuwi sing sajatine duwe ajining dhiri. Ora gelem adol awak kanthi rega murah, Ora sudi dadi alat. Nanging tetep nggegegi ajining dhirine minangka manungsa, malah manungsa kang merdika.(gambar diambil dari google)

Komentar