Ahok, Lha Kok?Gada Lambitamuka gamané Hakim Artidjo wus gumléthak néng meja ijo royo-royo. Panjalukké Ahok supaya prekara tuduhan nindakaké kanisthan kang kasandang mbokyao ditolèh manéh déning Mahkamah Agung wus ketaman ponang gada. Lambitamuka wus ngétokaké kasekténé, amarga Artidjo lan loro kancané wus ngrapal japa mantra kang bisa njalari wong kelara-lara. Saiki kang ketaman ponang gada ora hana liya kejaba si Ahok. Artidjo lan kancané wis ora nggubris babar blas marang panyuwuné Ahok. Lha kok?

Lha yo pancén kudu kelakon mangkono. Sing duwé wewenang mutusi marengaké apa ora bab PK kasus kuwi pancén Hakim MA kang kadhawuhan. Miturut pranatan, putusané hakim kudu ditampa kanthi jembaring dhadha. Kalebu déning Ahok. Lha kok?

Ahok mono jejeré warga negara kang kudu taat pranatan. Ora prayoga yén malah minggat néng Negara Ngalengkadiraja supaya pikantuk pengayoman saka Prabu Rahwana lan Pangéran Indrajit. Yén ta hana warga negara Indonésia kang minggat mrana, lha mbok yo wis bén. 

"Yo wis bén nduwe bojo sing galak
Yo wis bén sing omongane sengak
Seneng nggawé aku susah
Nanging aku wegah pisah..."

Lha kok wegah pisah?
Lha kuwi kang diarani tresna. Kaya katresnané Ahok marang Ibu Pertiwi. Pakunjaran ora ngalang-alangi anggoné terus gawé kabecikan. Iki kang diarani priyayi kang unggul lan pinunjul. Sanajan gada Lambitamuka saka Hakim Artidjo durung nyedakaké dhèwéké karo si begja. Ora papa. Lha kok?

Paling ora, pocapané Nyai Ontosoroh lan Minke ing kitab Bumi Manusia, anggitane Pramudya Ananta Toer, bisa kanggo gegambaran perihing ati para kang ngupadi Dewi Kaadilan. 

"Awaké dhéwé kalah, Mbok," swarané Minke lirih.

Nyai Ontosoroh mangsuli,"Awaké dhéwé wus ngayoni yuda, Nggér... kanthi peng-pengan, ngetog kekuwatan kanthi kebak rasa urmat."


Tuk:
http://www.dennysiregar.com/2018/03/ahok-kalah.html


Komentar