Getar-getar Religiusitas Jawa


“Pengalaman manusia yang mencari kemanunggalan dengan Tuhan dilukiskan dengan parabel-parabel, amsal-amsal yang diambil dari dunia Indonesia, tegasnya dunia Jawa. Di sinilah kita bersentuhan dengan manusia yang merasakan getaran perjumpaan dengan Tuhan...”
– Dick Hartoko

Ada narasi begitu rupa pada perayaan dasawindu Ulang Tahun Sinode GKJ. Waktu itu dalam kebaktian syukur ada perarakan tumpeng. Bertalunlah narasi berikut ini:

Lah punika ta warnanira, pralambanging sinode Greja-greja Kristen Jawa, ingkang minangka ringkesing crita lan lakuning Greja-greja Kristen Jawa ingkang sumebar ing sa-tanah Jawa Tengah, Ngayogyakarta, Jawa Kilen, Jakarta lan Banten.
Tumpeng awujud gunung kang minanga pralambangira Kenginga punapa ingkang pinilih minangka pralambanging sinode GKJ gunung?
Eling-eling Ardi, ya gunung, ya arga kang tansah sinebat ing paseksining Kitab Suci minangka srana nggenipun Gusti Allah mbabaraken sarira sarta numrahaken sih rahmat lan berkah.
Ing Ardi Sinai Gusti Allah numrahaken sih rahmat srana paring angger-angger sedasa kang minangka intining Kitab Suci, ya kang dadi pandoming laku tumrap para kang ngarah gesang sejati.
Ing Gunung Horeb Nabi Elia keplajar binujeng Izebel lan Akhab nedya pinerjaya. Ical pangajeng-ajenging sang Nabi awit rumaos tanpa rowang malih. Lah ing gunung puniku Gusti paring kekiyatan mring sang nabi ndlidir kadya banjir.
Ing Sion kang ardi Gusti Allah marengaken Sang Prabu Suleman ngedegaken padaleman suci.
Ing Gerizim ingkang para umat Samaria ngedegaken dalem pamujan pinunjul.
Tan samar malih tumrap sintena kemawon Ing arga Golgota Gusti Allah numrahaken sih rahmat kawilujengan srana sangsara lan sedanipun Sang Guru Agung saking Nazaret dhusun kang dadi lantaran.***
Mungguh ing tanah Jawi Ardi ya dadi sumbering urip Kinupeng ing wit-witan werni-werni Saking ardi ugi mili toya saking sumber kang agung Datan nate telas lamun mboten kaganggu dening pokaling manungsa kang ngrisak wana Nanging arga uga bisa dadi margining bilai ing nalika kurda
Wit rinengga ing wit-witan werna-werna Gunung ugi sinebat kekayon ing ringgit purwa Kayu iku wit ngengetaken dhateng asal mulaning urip Lir papan pletheking sang surya sinebat wetan, papan wiwitan.
Kekayon pinilih dadya pralambanging greja GKJ Mrih tansah eling dhateng asal mulaning greja ya Sang Kristus Gusti.
Aja nganti nalisir saka margi ambah-ambahanipun Sang Panebus. Nanging greja uga kapindhakaken wit kang katanem ing tanah Jawi. Mila prayogi tansah saya ngoyod ing bebrayan lan kabudayan Jawi. Temah saged misungsungaken samukawis kagem kamulyan kaluhuraning Allah Sang Sumber gesang.
Wus pepak andher kang samya arsa angaras padaning Sang Sumbering gesang. Ngunjukaken panuwun sokur lan puji panggunggung. Awit kamirahan kang lumuber ing dinten mirunggan madeging sinode.
Pilihan gunung sebagai simbol Gereja-gereja Kristen Jawa ternyata kaya akan cerita. Narasi tumpeng di atas paling tidak menuturkan teologi lokal. Ada local genius yang terungkap dari simbol itu. Adalah salib yang melebur dalam kekayon atau gunungan GKJ.
“kekayon pinilih dadya pralambanging greja GKJ Mrih tansah eling dhateng asal mulaning greja ya Sang Kristus Gusti.”
Kalimat sebelumnya, Ing arga Golgota Gusti Allah numrahaken sih rahmat kawilujengan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa salib Kristus tidak lain merupakan pohon kehidupan atau pohon keselamatan. Ada teologi mistik kebatinan Jawa yang meraga dalam simbol Gereja Kristen Jawa. Salib dipahami menurut esensinya sehingga tidak lagi terperangkap dalam tataran harafiah sebagai kayu palang. Salib adalah pohon kehidupan.

Orang yang beriman kepada salib mendapatkan kehidupan kekal. Ini adalah cara komunikasi yang elegance, menantang perenungan yang mendalam. Dan, di sinilah kekahasan teologi mistik kebatinan. Berkomunikasi melewati jalan rahasia, jalan tersembunyi, namun sungguh menembus sukma.

Kurang lebihnya seperti diungkapkan Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose. "Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan!" (1:27).

Lebih jauh lagi, GKJ sebagai Tubuh Mistik Kristus di dunia, menerangkan bahwa gereja juga diumpamakan pohon kehidupan yang ditanam di tanah Jawa. Harus berani berakar dari kebudayaan Jawa. Tak pelak, simbol Gereja Kristen Jawa ternyata menyimpan energi getaran religiusitas Jawa. |seti

Komentar