PANCASILA AJA KANCASILA

 

Pancasila iku dhasaring negara lan uga falsafah urip tumrap bangsa Indonesia. Minangka dhasaring negara tegese madege negara lan bangsa Indonesia ini pondhasi utawa tetalese iku Pancasila. Mula tumindaking negara, kebijakan-kebijakaning negara kuwi kudune nyihnakake utawa mencerminkan Pancasila. Dene minangka falsafah uripe bangsa Indonesia ateges saben warga negara Indonesia kudune duwe wewatekan Pancasila.

Dening Orde Baru Pancasila iku diandharake jlentreh tharik-tharik, yaiku sing disebut butir-butir Pancasila. Maksude supaya diamalake, temah dadi pakulinaning urip lan srana mengkono uga dadi wataking saben warga negera Indonesia.

Eman dene sanadyan Orde Baru getol banget ngumandhangake Pancasila nanging tumindaking negara, kebijakan-kebijakane negara akeh sing ora nyihnakake Pancasila. Mirunggane ing babagan politik, ing pambudidaya nata negara, kang ditindakake dudu prinsip-prinsip kang ana ing Pancasila, nanging Kancasila. Pakulinan ngono kuwi terus kebanjur-banjur nganti tekan seprene.

Kancasila kuwi tegese kanca jagongan, yaiku wong-wong kang cedhak utawa malah raket sesambungane.  Istilah kang populer KKN, cekakan saka korupsi, kolusi lan nepotisme.

Yen anggone mranata negara kuwi ditindakake srana sila-sila Pancasila negara dadi adil lan makmur, raharja lair batin. Nanging sarehne sing ditindakake kuwi prinsip Kancasila, mula dadine mung wadhuke dhewe lan kanca-kancane sing kebak. Wong liya, golongane wong kang beda apamaneh pancen sing dianggep lelawanan ora direwes, malah kepara diinyak-inyak.

Ing bab wewatekan, akeh warga bangsa Indonesia ini sing wateke Kancasila, dudu Pancasila. Yen wewatekane Pancasila, mesthi dha duwe toleransi, malah ngluwihi toleransi sing ditindakake kemanusiaan yang adil dan beradab. Kabeh uwong kuwi padha ajine karo awake dhewe, mula uga ditanduki persis kaya awake dhewe. Yen aku rumangsa butuh duwe papan pangibadah, mesthine wong liya uga butuh papan pangibadah. Mula uga mikirake lan mbudidaya supaya wong liya duwe papan pangibadah, padha persis karo awake dhewe sing uga duwe papan pangibadah. Emane sing racake ditindakake kuwi Kancasila, mula wong agama liya dianggep dudu kanca, dudu sedulur, malah kepara mungsuh. Ana wong ngagama tertemtu malah ora dianggep ngagama. Mirunggane wong kang ngrasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa.  Sarehne ora dianggep ngagama, mula ya ora perlu duwe papan pangibadah. Yen arep ngedegake kudu dialang-alangi. Malah isa klakon nadyan tunggal agama nanging yen beda aliran utawa dhenominasi utawa mazab uga ora dianggep kancasila, mula uga disirik, malah dimusuhi.

Sanadyan durung sampurna, nanging pemerintahane Jokowi saiki iki ana tandha-tandha ngecakake sila-sila Pancasila, dudu Kancasila. Mathuke para kawula (rakyat) uga saya nduweni wewatekan Pancasila dudu Kancasila, temah kang diecakake ing uripe sila-sila Pancasila. Muga-muga ing sabanjure para elite ing negara ini pancen wani malah kendel mranata negara kanthi ngetrapake sila-sila Pancasila.

 

Ki Atma

Komentar