DASAMUKA

Dasamuka iku raja Ngalengka, angkara murka, senengane ngrerusak, nyikara wong ora luput, malah gawe pepati tanpa pawadan. Sing nggegirisi Dasamuka kuwi duwe aji Pancasona. Sapa sing duwe aji Pancasona iku ora bisa mati angger kambah lemah. Nadyan ragane ajur mumur, nanging angger kambah lemah, cuwilan-cuwilan raga iku mau banjur padha manunggal lan uwonge urip maneh. Mangkono Dasamuka bola-bali kena panah "guna wijaya" kang dilepaske dening prabu Ramawijaya temah mati, nanging saben Dasamuka mati, mesthi isa tangi urip maneh. Pepuntone Anoman njebol gunung Sumawana, lan pas Dasamuka mati kena panah "guna wijaya" trus diemblegi gunung Sumawana dening Anoman. Mula nadyan Dasamuka isa urip nanging ora isa obah awit awake sakojur kemblegan gunung Sumawana. Nanging Dasamuka kerep gawe pokal temah ucul saka gunung Sumawana, trus ngamuk ngrerusak jagad. Angger kedadeyan mangkono, Anoman cepet tumindak, nyekel lan nyeret Dasamuka trus diemblegi gunung Sumawana maneh.

Dhek dina Minggu, 13 Mei, wingi Dasamuka ucul saka gunung Sumawana banjur ngamuk neng Surabaya. Njebluge bom neng  pirang-pirang enggon. Neng greja telung panggonan, lan uga neng mapolrestabes Surabaya. Anoman dheleg-dheleg. Anoman menyat, naliti gunung Sumawana, nggoleki apa kang bisa njalari Rahwana ucul. Anoman nemokake sawetara lowongan kang bisa dienggo krugat-kruget dening Dasamuka  lan suwe-suwe ucul saka tindhihaning gunung Sumawana.

1.        Jebule ana bolongan gedhi wujud wulangan agama fanatik. Bom-bom kuwi dha dijebluge dening wong kang nggugu marang piwulange para wong kang mulangake agama, kang kanthi sengaja mulang yen wong kuwi kudu fanatik. Wulangan kudu fanatik ngono kuwi wis suwiii mula trus wis ngoyod. Akeh wong kang yakin yen wong ngagama kuwi kudu fanatik. Kandhane: "fanatik marang agamane dhewe, ning toleran tetepungan utawa pergaulan"  

Fanatik kuwi sajatine beda banget karo "manteb ing pracaya."  Fanatik kuwi sajatine  ateges "tutupan."  Saliyane sing diduweni wis ora ana liyane. Iki padha karo "celeng picak" utawa "membabi buta." Wong fanatik ora bisa toleran marang wong liya.

Fanatik kuwi beda banget karo "manteb ing pracaya." Wong kang "manteb ing pracaya" kuwi nggegegi sing diduweni, ning ya ngakoni yen ana liyane. Pindha wong bebojoan, wong "manteb ing pracaya" kuwi nganggep yen bojone ayu, apik, lsp. ning ya ngakoni yen wong wedok liya ya ayu, apik, lsp. Isa klakon luwih ayu, apik, lsp. Nanging ora kepingin nduweni wong wedok liyane, nadyan wong wedok liyane luwih ayu, luwih apik, lsp sebab wis milih wong wedok sing dadi bojone kuwi mau. La nek wong fanatik kuwi nganggep yen bojone sing paling ayu trus wong wedok liya kudu dipateni, diilangi. Mulane, wong ngagama kuwi kudune  "manteb ing pracaya" ning aja fanatik.

Muga-muga wiwit saiki  saben guru agama dha mulangake piwulanging agama ning ora ngajari lan ngajaki dadi wong fanatik, Ngajari lan ngajaki manteb ing pracaya ning ora dadi celeng picak (membabi buta).

2.        Neng sebelahe bolongan gedhi wujud wulangan agama fanatik kuwi mau ana bolongan gedhi liyane, wujud tumindak mban cindhe mban ciladan (diskriminatif). Pemerintah kuwi gawe pranatan kabeh uwong kudu ngagama, la ning ana wong ngagama tertemtu sing gampang banget nindakake agamane kalebu gampang gawe papan pangibadah, ning ana wong ngagama tertemtu liyane sing angel nindakake agamane kalebu angel gawe papan pangibadah.  Pancen ora kabeh pejabat pemerintah nindakake pakarti mangkono, nanging racake dha tumindak mban cindhe mban ciladan kuwi mau.

Nadyan ora diakoni nanging pejabat pemerintah kerep ketara banget mbelani sijine lan ngiwakake liyane. Sanadyan kerep sesorah perlune toleransi, lsp nanging pejabat pemerintah dhewe ngetokake ora toleran marang wong ngagama tertemtu. Mula toleransi ya kerep mung dadi omongan nanging ora kelakon.

Wis kerep kelakon yen ana wong ngagama tertemtu arep ngedegake papan pangibadah, trus ana kelompok sing ora setuju, pejabat pemerintah malah nyetujoni kelompok kuwi mau. La piye arep toleran wong tumindak ora toleran disetujoni pejabat pemerintah.

Muga-muga wae pejabat pemerintah gelem lan wani nglakoni tumindak toleran kanthi temenanan. Yen dha toleran, terorisme, fantisme mesthi ora isa urip ing bumi Indonesia.

 

Anoman mung dheleg-dheleg.  (gambar njupuk saka mbah google)

Komentar