Dhasar Godlob!!!
Pak Danarto wis tilar donya, 10 April 2018 wingi. Saben krungu asma Danarto, pikiranku langsung tumuju sawijining jeneng : GODLOB. Apa kuwi Godlob? Godlob kuwi crita cekak sing ditulis Pak Danarto tahun 1967. Crita bab bapak sing duwé pengarep-arep anaké bisa dadi pahlawan. Nanging syaraté dadi pahlawan kuwi kudu mati dhisik ana ing paperangan. Mulané nalika ngusung anakké dhéwé sing kebak tatu amarga perang nganggo grobak, bapak kuwi mau malah matèni anakké. Tegel temenan. Sadis! Kabéh kuwi dilakoni amarga si bapak kepingin banget nampa gelar pahlawan saka para politikus. Ing pungkasaning crita, si bapak mau dibedhil déning bojone dhéwé. Godlob!! Embuh Godlob kuwi tegese apa, sing penting Godlob!!

Saben maca crita-crita cekaké Danarto, bakal nemokaké kahanan kang semu-semu peteng. Suram Kayadéné crita Godlob iki. Ana bapak tegel matèni anakké dhéwé kalawan pengarep-arep nampa gelar pahlawan. Ana ibu tegel maténi bojoné dhéwé sing wingi matèni anakké. Kabèh kuwi sakjané korban saka politik. Para panggedhé sing rumangsa duwé kuwasa, gawé perang banjur ngorbanaké kawula alit. Mulane mung diiming-imingi bakal dadi pahlawan waé, akèh sing keblinger, masrahaké nyawané tanpa guna ing sajeroning perang.

Crita Godlob iki katulis nalika bangsa Indonesia lagi kisruh amarga alih kepemimpinan lumantar anane kudeta ( watara tahun 1966). Rakyat dadi tamèng anggoné para panggedhé rebutan kuwasa. Brayat sing mauné akur, dadi ribut amarga anané politik. Gambaran bapak téga matèni anakké kanggo nggayuh pepinginané dhéwé, dadi gambaran sing nyata rikala semana. Amarga politik wong-wong dadi gemblung. Kabeh dadi godlob!

Gajah mati ninggalké gadhing lan Pak Danarto wis séda ninggalaké Godlob. Piwulang saka crita cekak Godlob, ngélingaké yèn rakyat kuwi mung dadi korban saka politik. Rakyat kuwi mung dinggo ancik-anciké para panguwasa anggoné lenggah ing kursi kamulyan. Mulané aja gampang keblinger iming-imingé para panggedhé supaya ora dadi Godlob. Aja mung diiming-imingi mlebu swarga, banjur gelem gawé rusuhing negara lan mungsuhi pepadha. Wilujeng kondur, Pak Danarto. Dhasar Godlob!! 

         

Komentar