Poligami lan MonogamiPoligami apa déné monogami kuwi mujudaké pranatan kanggo urip bebojoan. Karoné kadadéyan ing jagat bebrayan. Kepara dipratélakaké ing kitab suci. 

Miturut pranatan poligami, wong lanang bisa duwé bojo luwih saka siji. Contoné Romo Abraham kang dadi sesepuhé para wong percaya. Prabu Dhawud bisa uga kasebut, amarga pancén bojoné pirang-pirang lan ayu ing warna. Nganti bojoné Uria, si Betsyéba waé yo dikersakné. Arané mono ratu gung binathara kang duwé panguwasa. Piyé manéh.

Kang bisa ingaran juragan poligami mesthi waé Prabu Suleman. Kang disebut ing kitab suci bojoné ana sewu, kaya kang kapratélakaké ing 1 Para Raja "Garwane kang trahe wong luhur kehe pitung atus, dene garwane selir telung atus; para garwane iku padha nggendeng panggalihe saka ing pangayunaning Pangeran Yehuwah."

Pancén sekti temenan Prabu Suléman kuwi. Bojo kok nganti séwu. Apa ya apal jenengé, yo? Durung menèh sing bojo galak. Gék cacahé pira, yo kira-kira? Upama sing bojo galak ganep rolas, apa ora posing yo Sang Prabu Suléman? Hmmm... mung marahi wong dadi gumun setahun, njembleng serendeng, yén ngrembug bojoné Prabu Suléman. Ora nguman-umani kancané tenan, Cah... Wanodya séwu kok dipék dhéwé. "Mbok ngélingi Mas Argo lan Mbah Ma, yo Réng, Garéng...," Bagong ujug-ujug grenengan karo Garéng sing jan-jané lagi theklak-thekluk ngrungokaké khotbah.

Jan-jané mono pranatan poligami kuwi hana kauntungan kang akéh. Tedhak turuné bisa akéh. Yén kanggo mbangun politik identitas yo jos gandos. Upamané supaya agama tertamtu cepet tuwuh ngrembaka, wadyabalané akéh, pranatan poligami pancén prayoga yén diuri-uri.

Émané kok kanggo wong Kristen Jawa malah milih pranatan monogami, yo? Kamangka pranatan kuwi mung mrayogékaké wong lanang duwé bojo siji. Ing kahanan kaya ngéné iki aja dipaido yén wong Kristen mung sithik cacahé. Lha ngugemi monogami jé.

Mbok manawa, wus wanciné téolog Kristen nglirik wacana poligami supaya ditimbang manéh mungguh prayogané kepriyé. Ngélingi yén cacahé randha yo luwih akéh tinimbang dhuda. Cacahé kenya yo luwih akéh tinimbang jejaka. Aha, aja-aja poligami cén bisa dadi téologi kontékstual.Komentar

Posting Komentar