Nglawan Tradisi

Seminggu kepungkur, pemuda-pemuda GKJ Ceper bebarengan nonton film How to Train Your Dragon. Nalika diskusi ana nom-noman kang narik kesimpulan yen film iki ngemu piwulang bab aja wedi nglawan tradisi! Wangun tenan! Ujare, kajumbuhake karo pelayanan cah-cah nom sing kerep disaruwe dening kasepuhan, aja wedi lan mutung. Tetep semangat!! Lumantar tulisan iki dakbabarake carita lan wejangan ing film iki supaya bisa dadi pasinaonan bebarengan.

Wis dadi tradisi mataun-taun bangsa Vikking mburu naga kang dianggep mungsuhe manungsa. Naga kuwi kudu ditumpes amarga mbebayani tumrap manungsa! Kaya mangkono ajaran turun-tumurun saka simbah-simbahe bangsa Vikking. Dogma naga kuwi mungsuh wis diajarake wiwit bocah-bocah cilik. Mula ana sekolahan khusus kang nggladhi nom-noman numpes para naga.

Kacritaake ing film iki ana nom-noman nama Hiccup, putrane ketua suku Vikking rikala semana, sing malah kekancan karo naga! Critane, nalika ana naga kang tiba amarga kena panah geni, Hiccup nggoleki ana ing ngendi paran tibane naga mau. Banjur sawuse ketemu, Hiccup malah nulungi naga mau. Buntute naga sing kobong separo, didandani dening Hiccup lumantar alat sing dipasang kaya dene kemudi. Naga mau bisa pulih lan bisa mabur maneh. Lan sing ngagetake, naga mau jebul bisa dadi lulut sawuse ditulungi Hiccup. Saka lelakon iki, Hiccup mbudidaya nglawan tradisi. Naga kuwi dudu mungsuhe manungsa! Naga bisa dilulutake lan bisa dadi kanca.

Hiccup karo kanca-kancane sing isih enom nglawan tradisi sing wis ngoyot, yaiku tradisi kasepuhan kang nganggep naga kuwi mungsuh. Pancen ora gampang. Hiccup lan kanca-kancane kaanggep nasar lan kasingkirake. Nanging pungkasaning crita, Hiccup lan kanca-kancane bisa mbuktekake yen naga kuwi dudu mungsuh, nanging kanca.

Film iki kok ngelingake kahanan kang ana ing greja-greja. Ana golongan sepuh kang ngugemi tradisi kalawan kenceng, lan ana uga golongan nom-noman kang kerep duwe gagasan-gagasan anyar. Nom-noman kerep kaanggep luput nalika ora njalur ing tradisi. Nom-noman kerep kaanggep “ngrusak” identitas. Persis kaya film iki. Hiccup lan kanca-kancane sing nulungi lan nresnani naga kaanggep nyalahi tradisi lan kasingkirake. Film ini ngajarake, yen kuwi bener lan mbangun, sinaosa nerak tradisi ya tindakna! Tradisi kuwi ora mesthi bener lan ora mesthi salah. Kala mangsane kudu diowahi. Yen tradisine malah ngrusak lan dadi sandhungan ya kudu diowahi. Kayadene film iki, tradisi numpes naga kuwi tradisi kang ngrusak, amarga dhasare rasa ora seneng lan gething. Jebul naga kuwi yen ditresnani ya bisa lulut. Dadine ya tradisine kudu dibenerake.

Urip kuwi tansah owah gingsir, bro! Dinamis! Dadine pinter-pintere manungsa wae sing luwes ngadhepi jaman. Tradisi, identitas dhiri kuwi penting. Nanging sing luwih penting saka iku yaiku luwes. Luwes kuwi beda karo lemaes. Luwes kuwi dinamis. Yen pancen kudu melu ombyaking jaman ya aja malah kaku mbegegeg ugeg-ugeg. Yen ora gelem obah mengko malah dadi watu sing nyandhungi liyane.       


Komentar