jeneng
Aku kelingan perangan novel anggitane Pramoedya : Arok Dedes, nalika ana upacara ganti jeneng, seka jeneng Temu diganti jeneng Arok dening Sang Guru Lohgawe. Jeneng Temu kuwi amarga ana bocah ora cetha asal-usule lan ditemu dening Ki Bango. Mulane dijenengake Temu. Bareng ngerti yen jebule bocah kuwi pintere lan kakuwatane ngluwihi bocah-bocah lumrahe, Sang Guru Lohgawe banjur ngganti jenenge Temu, dadi Arok. Jeneng Arok kuwi ngemu teges mbangun. Jeneng kuwi pinangka wujud pandonga lan pengarep-arepe para Brahmana supaya Arok bisaa ngalahake kajuligane Tunggul Ametung lan dadi pemimpin kang bisa mbangun Wangsa Isana.

Jeneng kuwi ora mung bab tembung sing ditata. Nanging jeneng kuwi ngemu makna sing jero. Wong tuwa sing njenengi anake, ora mung gothak-gathuk tembung. Nanging nduweni pengarep-arep kang becik tumrap anak mau lumantar jeneng sing disandhang. Ana sing mastani jeneng kuwi pandonga! Contone wong Jawa jaman mbiyen kerep njenengi anake nganggo tembung “su” sing digathukake tembung liyane. “Su” kuwi nduweni arti apik. Dadine sing jenenge nganggo “su”, kuwi pandongane wong tuwa supaya anak mau tansah nemoni bab kang becik-becik. Nanging wong Jawa jaman saiki senengane njenengi anake nganggo jeneng-jeneng Eropa. Ana sing dijenengi Claudia, Chelsea, Izabela, Marvel... yen jeneng-jeneng sing mambu Jawa, jarene isin... wis ora jaman...

Ing Purwaning Dumadi, manungsa sing dititahake Gusti Allah ana neng taman Eden uga njenengi sato kewan sing ditemoni ing sajeroning taman. Njenengi kuwi ateges duwe kuwasa. Sing wujude gedhe, duwe telale, kuwi arane gajah... Sing njeguk kuwi asu... Sing cilik-cilik kuwi semut.... Manungsa duwe kuwasa njenengi kewan. Sadurunge, Gusti Allah uga njenengi manungsa nganggo jeneng Adam. Sapa sing duwe kuwasa, kuwi bakal njenengi apa sing dikuwasani. Sang Guru Lohgawe ngganti jeneng Temu dadi Arok, kuwi amarga Guru Lohgawe duwe kuwasa lan nguwasani Arok pinangka muride.

Sing kudu dilakoni, yaiku njaga supaya jeneng kuwi bisa tetep resik. Jeneng apik-apik, dijupuk saka Kitab Suci, ning lha kok nyolong dhuwite rakyat... korupsi... blaik tenan!! Mulane pandongane wong tuwa lumantar jeneng sing kita sandhang kudu dibudidaya supaya mawujud nyata ing urip kita.
kanggo : Marvel putrane bu Desi sing dina iki ulang tahun...

Komentar