ATHEIS

Stephen Hawking, kang tinggal donya dhek Rebo, 14 Maret 2018, jarene atheis. Jarene iku jarene sapa, ora cetha, sebab ya ngono kuwi kang kasebut ing layang kabar ngendi-endia.

Biasane sebutan "wong atheis" kuwi ditegesi utawa dimaknani wong kang ora percaya marang Gusti Allah. Kosok baline, wong kang percaya marang Gusti Allah disebut "wong theis." Wong theis kuwi wong ngagama, kosok baline wong atheis kuwi ora ngagama.

Apa ya prasaja ngono kuwi bedane wong theis karo wong atheis?

Wong ngagama iku tansah "mbalekake" sabarang prakara marang Gusti Allah. Tembung utawa sebutane  tansah "ngundang Allah (Indonesia: mengundang Allah)" utawa "ngatutake Gusti Allah (Indonesia: melibatkan Allah), lsp.  Adu arep karo kanyatan dadia kanyatan kang mung prasaja kaya ta mangan, turu, lsp utawa kanyatan kang luwih ruwet, kaya ta, lara, ketiga ngerak mula blas ora ana banyu netes utawa kosok baline udan nggrejeh kali mbludak arep banjir, lsp. sing ditindakake utamane ndonga, nyuwun kanthi nyebut-nyebut Gusti Allah. Pambudidaya ngrampungi prakara uga katindakake, ning utamane ndonga.

Ilmuwan, wong kang gegelutan karo ilmu pangertenan, yen adu arep karo kanyatan apa wae, dadia kang prasaja utawa kang ruwet, sing diutamakake tumandang gawe ngrampungi prakarane, sajak tanpa "ngundang" utawa "ngatutke" Gusti Allah. Yen lara, contone, sing diutamakake dudu ndonga, nanging naliti larane iku lara apa ta? Apa sing nyebabake lara ngono iku? Apa obat utawa tambane? lsp.

Para ilmuwan, kang cara uripe ngono kuwi apa atheis? Apa bener ora percaya marang Gusti Allah?

Sajatine tembung atheis iku dumadi saka tembung –a sing tegese ora utawa tanpa, lan –theis sing tegese Allah. Dadi, atheis iku ora utawa tanpa Gusti Allah.

Apa bener wong kang uripe tanpa Gusti Allah kuwi dosa, salah, kleru, luput?

Aja-aja wong kang ngono kuwi sajatine ora dosa, salah, kleru, luput, awit tumindake ora "ngundang" utawa "ngatutake" Gusti Allah kuwi, didhasarake ing panganggep lan keyakinan yen Gusti Allah wus maringake mandhat supaya manungsa iki "ngolah" jagad saisine, klebu lelakon lan kanyatan-kanyatan apa wae. Rumangsa duwe tanggung jawa kang kudu mengkone diaturake marang Allah, mula banjur cancut, tumandang gawe, nggunakake sakabehing kabisan, akal lan budi, kaprigelan, lsp supaya jagad saisine sayekti kaolah kanthi kebak ing tanggung jawab.  Mula, yen ana lelara, umpamane, ora kok ndonga, nanging ngudi kanthi naliti asal utawa penyebabe lelara, apa tambane, lsp.

Sanadyan ora "ngundang" utawa "ngatutake" Allah nanging ora ateges ora pracaya marang Gusti Allah utawa ngemohi Gusti Allah. Sikep lan tumindake kang mangkono iku justru jalaran rumangsa nampani prentah saka Gusti Allah supaya "ngolah" jagad saisine iku, mula kanthi kebak ing tanggung jawab tumdandang gawe temen-temen "ngolah" jagad saisine. Ora sithik-sithik Gusti Allah, sihtik-sithik Gusti Allah, kaya dene bocah cilik sing manja, adu arep prakara cilik nanging ora isa ngrampungi trus enggal-enggal sambat wong tuwane. Wong atheis, ora mangkono. Nadyan angel lan abot, nanging dibudidaya temen-temen supaya lelakone  isa badhar, prakarane isa dirampungi, urip malah saya maju, lsp.

Yen mengkono atheis, kang tegese tanpa Gusti Allah iku dudu wong kang emoh, nampik, nolak, ora pracaya marang Gusti Allah, nanging wong kang ngajeni banget marang Gusti Allah, mula ora manja tansah matur lan wadul marang Gusti Allah, nanging kanthi kebak ing tanggung jawab ngudi nindakake dhawuhe Gusti Allah "ngolah" jagad saisine.


Ki Atma

(gambar diambil dari google)

Komentar

  1. Ateis bukan hal baru. Indonesia dengan 6 agama yg diakuinya ternyata tidak mudah untuk berdampingan. Agama membut hidup terkotak-kotak. Fenomena yg sy amati generasi muda yang berpendidikn sudah jenuh dengan seringnya melihat gerakan2 anti agama lain, berdebat rebut bener agamanya yg paling baik. KTP mereka tetulis beragama, tetapi tidak menjalankan ritual2nya. Prinsip hidupnya sukses, berbuat baik, empati.

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju! ateis muncul sebagai kritik hidup beragama yang menjemukan.

      Hapus

Posting Komentar