Sumarah

Mung ana siji sikeping urip kang paling utama, yaiku sumarah marang Gusti Allah

(hanya ada satu sikap hidup yang paling utama, yaitu berserah kepada Tuhan Allah)

Komentar