pengetan mendhak

Upacara pengetan 3/40/100 dintenipun (utawi mendhak pisan, mendhak pindho, nyewu)

Atur pambagya-hayu dening ingkang mengku wigati

Atur pandonga (dhandhang gula)

Puji sokur konjuk mring Hyang Widi
brayat niki rinoban ing berkah
ngengeti kang wus sumare
sing sara mentas sampun
wangsul mring asal-mula-jati
lampahnya ngener tansah
sangu datan kantun
kamursidaning katresnan
dadya tepa tuladha kang kantun ngriki
tansah andum kraharjan


Paringana manah wening suci
ing bebrayan mung rukun sumanak
ing dinten pungkasan mangke
sareng lan para luhur
ingkang sampun mukti nyuwargi
ngrasuk begjaning begja
sampurna saestu
ngrasuk gesang yekti nyata
mung nyawiji lir cahya sumunar adi
tan ginggang tunggal Allah.


(konjuk ing asma dalem Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin)

 

Bujana asih


Maksudipun bujana asih

(panuntun ngandharaken maksudipun bujana asih: inggih menika para tamu kaajak saya ngekahaken patunggilan dening ingkang mengku wigati.)
Para tamu kaajak dhahar lan ngunjuk sesarengan. Dhahar menika sanes namung ngemplok lan ngulu dhaharan, ngunjuk menika sanes namung ngulu unjukan, nanging ngemu makna. Dhaharan lan unjukan menika sumbering gesang. Namung srana dhahar lan ngunjuk tiyang saged nglestantunaken gesang. Mila, srana ngajak dhahar lan ngunjuk sareng ateges, ingkang mengku wigati ngedum sumbering gesang dhateng para rawuh, temah sedaya sami nggadhahi gesang lan saya tuwuh ing gesang. Mboten tega sakitipun menapa malih cilaka lan tiwasipun. Tansah samidene mbiyantoni murih saya gesang lan tuwuh ing gesang. Sanadyan benten agami, pilihan politik, kakiyataning ekonomi, lsp nanging sadaya sami ing gesangipun. Mila sami tansah nggegesang rukun-sumanak ing kekadangan sejati.


Pratelaning bujana asih

Panuntun lajeng ngasta (njunjung) dhaharan (sekul utawi sanesipun sajangkepipun kaliyan uba rampe utawi lawuh) lajeng ngendika: “dhaharan menika minangka pralambanging sumbering gesang sejati. Sumbering gesang sejati saestu namung Gusti Allah. Dene dhaharan menika srana ingkang kaagem Gusti Allah nglestantunaken gesang, bagas-kasarasan lan kawilujengan kita. Srana dhahar sesarengan kita samidene andum lan nampeni gesang saking setunggal lan setunggalipun, temah kita tunggil gesang mila ugi tansah sesarengan ngudi lestantuning gesang. Srana mekaten kekadangan ingkang rukun-sumanak saya ngrembaka.”


Sarampungipun ngendika mekaten  panuntun lajeng ngasta (njunjung) unjukan lajeng ngendika:

“Unjukan menika minangka pralambang sumbering gesang sejati. Sumbering gesang sejati saestu namung Gusti Allah. Dene unjukan menika srana ingkang kaagem Gusti Allah nglestantunaken gesang, bagas-kasarasan lan kawilujengan kita. Srana ngunjuk sesarengan kita samidene andum lan nampeni gesang saking setunggal lan setunggalipun, temah kita tunggil gesang mila ugi tansah sesarengan ngudi lestantuning gesang. Srana mekaten kekadangan ingkang rukun-sumanak saya ngrembaka.”


Tumindaking bujana asih

Sedaya lajeng sami dhahar lan ngunjuk sesarengan.


Panutup

Atur panuwun dening ingkang mengku wigati lan ndherekaken sugeng kondur.

Komentar